Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 30.05.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Bjørnens Vedtægter...
Her har du Bjørnens vedtægter, således som de blev vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den
20. februar 2012.
Hvis du ønsker en printvenlig version, så klik på det farvede felt herunder, så åbner der et nyt dokument, som du så selv kan printe ud.
Vedtægterne kan vel kaldes vores grundlov, og det er således dem, der styrer vores foreningsliv. Når du klikker på det farvede felt åbner vedtægterne i en printvenlig pdf-fil i A4 format.
Du kan læse vedtægterne herunder, men du kan også printe dem ud ifølge instruktionen til højre. Klik for printvenlige Vedtægter.

Vedtægter for Bjørnens Sportsfiskerforening
Paragraf 1.
Stk. 1.
Foreningens navn er Bjørnens Sportsfiskerforening Albertslund.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune.
Paragraf 2.
Det er foreningens formål at:
  • skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri.
  • ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande.
  • virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur.
  • oplyse om regler, love og bekendtgørelser om sportsfiskeri.
  • støtte arbejdet for sportsfiskeriets rekreative udfoldelsesmuligheder.
  • støtte arbejdet med at beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder.
  • afholde kurser og instruktioner om sportsfiskeri.
  • udbrede kendskab til sportsfiskeri også blandt børn og unge.
Paragraf 3.
Stk. 1.
Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 2.
Foreningen kan tilslutte sig andre lokale sportsfiskersammenslutninger.
Paragraf 4.

Stk. 1.
Foreningen er åben for alle, som er interesseret i sportsfiskeri og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Personer under 18 år optages som juniormedlemmer.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom til formanden fra 1/3 af foreningens medlemmer.

Paragraf 5.
Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes senest
1 måned før afholdelsen.
Stk. 3.
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3
af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Medlemmer over 15 år har stemmeret.
Stk. 4.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Stk. 5.
Størrelsen af det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
skriftligt begærer det over for formanden, med angivelse af en dagsorden.
Stk. 7.
Kun medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år kan deltage i generalforsamlingen.
Paragraf 6.
Stk. 1.
Den ordinære generalforsamling vælger en bestyrelse, der består af formand og kasserer samt et bestyrelsesmedlem. Der kan derudover vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges mindst én bestyrelsessuppleant samt 2 revisorer og én revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2.
Valgene gælder for 2 år ad gangen, dog vælges suppleanter kun for 1 år. Udover formanden, der vælges i ulige år samt kassereren, der vælges i lige år, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Stk. 3.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmer er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede på et bestyrelsesmøde.
Stk. 4.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen i forhold til tilskud, lån af lokaler samt regnskab.

Stk. 5.
Der tages beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde.
Det godkendte referat indsættes i en bestyrelsesprotokol.

Paragraf 7.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren eller den samlede bestyrelse.
Paragraf 8.
Stk. 1.
Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. December.
Stk. 2.
Foreningens formue henstår på konto i pengeinstitut.
Paragraf 9.
Det årlige kontingent er forfaldent til betaling pr. 1. januar. Har betaling ikke fundet sted ved udgangen af januar måned, er man automatisk udmeldt af såvel forening, som forbund.
Paragraf 10.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeri i foreningens vande, herunder til at fastsætte betaling for dagkort samt udlån af foreningens fiskegrej og både m.v.
Paragraf 11.
Stk. 1.
Foreningen kan kun opløses, dersom bestyrelsen anbefaler dette, og beslutning herom vedtages på en generalforsamling af
2/3 af foreningens medlemmer. Er mindre end dette antal fremmødt på generalforsamlingen, kan 2/3 af de fremmødte medlemmer begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kræves herefter 2/3 flertal
af de fremmødte.
Stk. 2.
I tilfælde af fusion med anden forening, kan generalforsamlingen beslutte, at foreningens formue overføres til den fusionerede forening.

Stk. 3.
I tilfælde af foreningens opløsning (uden fusion) overføres foreningens nettoformue til Fonden til Fiskeriets Fremme under Danmarks Sportsfiskerforbund.

---¤¤¤---
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2012, hvorfor tidligere vedtægter herved annulleres.
P.B.V.
Kjeld Willerslev

I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk